VÝZVA s APASOX na vrchol! Pořiď si parádní fotku s ponožkami a vyhraj unikátní balíček ponožek! 🧦 Výzva probíhá celý ČERVENEC.

Reklamace

Reklamace

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 1. Práva kupujícího z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy České republiky, především pak ust. § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a ve vztahu ke spotřebiteli pak především ust. § 2158 až 2174b občanského zákoníku. Ust. § 2158 a násl. občanského zákoníku se neuplatní tehdy, je-li kupujícím podnikatel a při uzavření smlouvy je z okolností zřejmé, že se koupě týká jeho podnikatelské činnosti.
 2. Kupující vystupující v pozici odlišné od spotřebitele je oprávněn prodávajícímu vytknout vadu ve lhůtách a za podmínek stanovených zákonem.
 3. Prodávající odpovídá spotřebiteli, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá, že v době, kdy spotřebitel zboží převzal:
  • odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem;
  • je vhodné k účelu, pro který jej spotřebitel požaduje a s nímž prodávající souhlasil;
  • je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci;
  • je vhodné k účelu, k němuž se zboží tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem;
  • množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem zboží téhož druhu, které může spotřebitel rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením,
  • je dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat, a
  • odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající spotřebiteli poskytl před uzavřením smlouvy.
 1. Prodávající odpovídá spotřebiteli také za vadu způsobenou nesprávnou montáží nebo instalací, která byla podle smlouvy provedena prodávajícím nebo na jeho odpovědnost. To platí i v případě, že byla montáž nebo instalace provedena spotřebitelem a vada nastala v důsledku nedostatku v návodu, který k ní poskytl prodávající.
 2. Práva z vadného plnění spotřebiteli nenáleží, pokud vadu způsobil sám.
 3. Vadou věci není opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním nebo u použité věci opotřebení odpovídající míře jejího předchozího používání.
 4. Má-li zboží vadu, je spotřebitel oprávněn požadovat její odstranění, a to buď:
  • dodáním nové věci bez vad, nebo
  • opravou věci,
  • ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to zda, může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro spotřebitele.
 1. Spotřebitel sdělí prodávajícímu, jaké právo si dle předchozího odstavce zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže spotřebitel bez souhlasu prodávajícího změnit; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.
 2. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady.
 3. Spotřebitel může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od kupní smlouvy, pokud:
  • prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s ust. § 2170 odst. 1 a 2 občanského zákoníku;
  • se vada projeví opakovaně;
  • je vada podstatným porušením smlouvy, nebo;
  • je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.
 4. Spotřebitel není oprávněn od smlouvy odstoupit, je-li vada nevýznamná.
 5. Neoznámil-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.
 6. Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která u spotřebního zboží projeví v době 2 (dvou) let od převzetí; projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, ledaže to povaha zboží vylučuje.
 7. V případě koupě použitého zboží může spotřebitel vytknout vadu v době 1 (jednoho) roku od převzetí věci.
 8. Spotřebitel bere na vědomí skutečnost, že jsou-li společně se zbožím poskytovány dárky, není možné uplatnit právo z vady do dvou let. Spotřebitel smí u těchto dárků uplatnit práva z vadného plnění pouze do čtrnácti dnů ode dne převzetí zboží. Podnikatel není oprávněn u dárků uplatnit práva z vadného plnění.
 9. Kupující není oprávněn odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nového zboží, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel.

 UPLATNĚNÍ A VYŘÍZENÍ REKLAMACE

 1. Reklamací se dle těchto VOP rozumí oznámení vady zboží ze strany kupujícího.
 2. Kupující je povinen uplatnit reklamaci bez zbytečného odkladu od zjištění vady zboží u prodávajícího tak, že prodávajícímu doručí reklamované zboží s oznámením o reklamaci přímo prodávajícímu, a to:
  • písemně (doporučeným dopisem) na adresu sídla prodávajícího: Čechyňská 353/8, Trnitá, 602 00 Brno;
  • elektronicky na emailovou adresu info@apasox.cz;
  • osobně na prodejně prodávajícího na adrese Cyrilská 5, 602 00 Brno.
 3. V oznámení o reklamaci zboží kupující uvede vždy své kontaktní údaje, číslo objednávky, číslo faktury nebo dodacího listu, dále výstižný popis zjištěných vad a jejich projevů (zjištěné vady je vždy nutno doložit fotografiemi poškozených částí). Dále kupující uvede svůj požadavek na způsob vyřízení reklamace a k reklamaci přiloží kopii dokladu o koupi zboží (fakturu).
 4. Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil již při oznámení vady (tj. v oznámení o reklamaci zboží), nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady věci, která se ukáže být neodstranitelná.
 5. V případě reklamace nese kupující, který není spotřebitelem, náklady spojené s doručením zboží výrobci k reklamaci. Reklamované zboží zašle kupující přímo prodávajícímu. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu náklady, které mu postupem kupujícího vznikly. Kupující je povinen zboží k přepravě zabalit do vhodného obalu tak, aby bylo zajištěno, že nedojde k jeho poškození.
 6. Prodávající převezme od spotřebitele věc k odstranění vady na vlastní náklady.
 7. Lhůta pro vyřízení reklamace včetně odstranění vady a informování spotřebitele o vyřízení reklamace činí 30 (třicet) dní ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající nedohodne se spotřebitelem jinak. Je-li reklamace uplatněna elektronicky na e-mailovou adresu prodávajícího, běží uvedená lhůta od okamžiku potvrzení prodávajícího o doručení reklamace.
 8. Po marném uplynutí lhůty dle předchozího odstavce má spotřebitel právo od kupní smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu.
 9. Prodávající je povinen spotřebiteli vydat při uplatnění reklamace písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy spotřebitel reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje a kontaktní údaje spotřebitele pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.
 10. Prodávající je povinen vydat spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

 

Stáhněte si formulář Oznámení o reklamaci a vyplněný ho zašlete spolu se zbožím:

>>2024_Oznámení o reklamaci<<