Obchodní podmínky

Internetový obchod (e-shop) APASOX

www.apasox.cz

___________________________________________________________________________

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

(dále jen jako „VOP“)

 

 A. Provozovatel internetového obchodu:

Název:                         SHERPAX s.r.o.

IČ:                                052 31 043                                        

Sídlo:                           Čechyňská 353/8, Trnitá, 602 00 Brno

Zapsáno:                     obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 94214

Zástupce:                    Ing. Daniela Jeřábková, jednatelka                         

(dále jen jako „Provozovatel“ nebo „Prodávající“)

  

___________________________________________________________________________________

 B. Obsah VOP:

 1. Úvodní ustanovení
 2. Vymezení základních pojmů
 3. Proces uzavření smlouvy (kontraktace)
 4. Právo na odstoupení od smlouvy
 5. Doprava, dodací podmínky
 6. Platební podmínky
 7. Práva z vadného plnění
 8. Uplatnění a vyřízení reklamace
 9. Ochrana osobních údajů
 10. Zákonná Evidence tržeb
 11. Závěrečná ustanovení

Přílohy

 

__________________________________________________________________________________

I.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

 1. Tyto VOP blíže vymezují a specifikují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatele) a kupujících (zákazníků) v rámci smluvních vztahů uzavřených prostřednictvím internetového obchodu apasox.cz (dále jen jako „internetový obchod“). S těmito VOP má kupující možnost se seznámit před odesláním své objednávky a je na ně dostatečně předem upozorněn. Kupující odesláním své objednávky výslovně potvrzuje, že se s těmito VOP seznámil a že s nimi souhlasí.

 

 1. Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu apasox.cz je obchodní společnost SHERPAX s.r.o., IČ: 052 31 043, se sídlem Čechyňská 353/8, trnitá, 602 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, v oddíle C, vložka 94214, zastoupená Ing. Danielou Jeřábkovou, jednatelkou společnosti.

 

 1. Veškeré smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím a jejich práva a povinnosti se řídí závaznými právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, a dále těmito VOP.

 

 1. Prodávající zajišťuje kupujícím trvalý přístup k těmto VOP (k dispozici vždy na internetových stránkách prodávajícího).

 

 

II.

DEFINICE POJMŮ

 

 1. Prodávajícímse pro účely těchto VOP míní obchodní společnost SHERPAX s.r.o., IČ: 052 31 043, se sídlem Čechyňská 353/8, trnitá, 602 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, v oddíle C, vložka 94214, zastoupená Ing. Danielou Jeřábkovou, jednatelkou společnosti, jenž prostřednictvím internetového obchodu nabízí k prodeji zboží – ponožky a podkolenky vlastní výroby značek SHERPAX a APASOX.

 

 1. Kupujícím se pro účely těchto VOP míní fyzická či právnická osoba vstupující do smluvního vztahu s prodávajícím uzavíraného prostřednictvím internetového obchodu apasox.cz.

 

 1. Spotřebitelemse pro účely těchto VOP míní každý člověk, které mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím.

 

 1. Kupujícím, který není spotřebitelse pro účely těchto VOP míní osoba, která při jednání, uzavírání či plnění smlouvy uzavřené s prodávajícím prostřednictvím jedná v rámci podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

 

 1. Smluvními stranami se pro účely těchto VOP míní prodávající a kupující, kteří spolu uzavírají smlouvu prostřednictvím internetového obchodu apasox.cz.

 

 1. Občanským zákoníkem se míní zákon č. 89/2012, Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

 

 1. Zákonem o ochraně spotřebitelese míní zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 

 1. Internetovým obchodem se pro účely těchto VOPmíní internetové rozhraní dostupné na internetové adrese apasox.cz.

  

 

III.

PROCES UZAVŘENÍ SMLOUVY

 

 1. Internetový obchod obsahuje jednotlivé položky zboží nabízeného prodávajícím ke koupi zákazníkům. Veškeré zde umístěné položky obsahují detailní označení zboží, informace o jeho materiálovém složení, o vhodném použití a údaj o ceně, která je uváděna včetně daně z přidané hodnoty (DPH) v příslušné výši.

 

 1. Po provedení výběru konkrétního zboží a jeho umístění do košíku volí kupující způsob převzetí, a to buď osobně na prodejně prodávajícího, nebo prostřednictvím kurýrního doručovatele. U doručení zboží prostřednictvím kurýrního doručovatele při objednávce do 1.500,- Kč je dále Kupujícímu sdělena cena jím zvoleného způsobu doručení a celková cena provedené objednávky. V případě objednávky zboží v hodnotě přesahující částku 1.500,- Kč je jeho doručení prostřednictvím kurýrního doručovatele kupujícímu poskytnuto bezplatně na náklad Prodávajícího.

 

 1. Za návrh na uzavření kupní smlouvy mezi smluvními stranami se považuje umístění a označení konkrétního zboží na webovém rozhraní internetového obchodu prodávajícího. Kupující řádně vyplní a odešle objednávku prodávajícímu prostřednictvím webového formuláře umístěného na internetových stránkách internetového obchodu (dále jen jako „objednávka“).

 

 1. Objednávka obsahuje zejména tyto informace:
 • vybraná položka zboží; výběr je učiněn kupujícím vložením do Košíku,
 • cena za zboží,
 • způsob a cena doručení zboží prostřednictvím kurýrního doručovatele,
 • kontaktní údaje kupujícího a fakturační adresa,
 • potvrzení kupujícího, že měl možnost se s těmito VOP seznámit a že s nimi souhlasí.

 

 1. Kupní smlouva je mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena již okamžikem odeslání objednávky kupujícího prodávajícímu prostřednictvím k tomu určeného webového formuláře. Uzavřenou kupní smlouvu (včetně stanovené kupní ceny) lze zrušit nebo změnit pouze dohodou prodávajícího s kupujícím, není-li v těchto VOP nebo v obecně závazných právních předpisech stanoveno jinak.

 

 1. Prodávající si vyhrazuje právo od kupní smlouvy jednostranně odstoupit – stornovat řádně provedenou objednávku, bude-li po odeslání objednávky zjištěno, že se plnění smlouvy stalo pro prodávajícího nemožným, možným pouze při vynaložení nepřiměřených nákladů nebo zjistí-li prodávající dodatečně informace nasvědčující tomu, že kupující nesplní některou ze svých povinností. Kupující tuto skutečnost bere na vědomí a vyjadřuje s ní výslovný souhlas.

 

 1. Kupní smlouva se uzavírá výlučně v českém jazyce.

 

 1. Prodávající neprodleně potvrdí obdržení objednávky kupujícího ve smyslu ust. § 1827 odst. 1 občanského zákoníku prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na e-mailovou adresu kupujícího, kterou uvedl v rámci provedené objednávky.

 

 1. Prodávající není povinen splnit další požadavky kupujícího, které kupující uvede v kolonce „Poznámky k objednávce“, zejména v případě, kdy tyto požadavky podstatným způsobem mění objednávku či nejsou ze strany prodávajícího splnitelné. Kupující tuto skutečnost bere na vědomí a vyjadřuje s ní výslovný souhlas.

 

 

IV.

PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 

 1. Je-li kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (prostřednictvím internetového obchodu), má kupující v pozici spotřebitele právo bez udání důvodů od kupní smlouvy uzavřené s prodávajícím odstoupit ve lhůtě 14 (čtrnácti) kalendářních dnů (dále jen jako „lhůta pro odstoupení). Lhůta pro odstoupení běží ode dne převzetí zboží kupujícím. V případě kupní smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží lhůta pro odstoupení ode dne převzetí poslední dodávky zboží. V případě smlouvy, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

 

 1. Využije-li spotřebitel svého práva na odstoupení od smlouvy, je oprávněn tak učinit písemným oznámením o odstoupení od smlouvy učiněným prostřednictvím emailové zprávy zaslané na emailovou adresu: info@apasox.cz nebo doporučeným dopisem zaslaným prostřednictvím certifikovaného provozovatele poštovních služeb na adresu prodávajícího: Čechyňská 353/8, Trnitá, 602 00 Brno.

 

 1. Pro dodržení lhůta pro odstoupení postačí, je-li v jejím průběhu spotřebitelem odesláno prodávajícímu oznámení o odstoupení, a to jedním ze způsobů uvedených v předchozím odstavci těchto VOP.

 

 1. V případě odstoupení nese spotřebitel (kupující) náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu.

 

 1. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 (čtrnácti) kalendářních dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od prodávajícího obdržel. Prodávající je oprávněn účtovat spotřebiteli náklady, které mu postupem spotřebitele vznikly.

 

 1. Zboží musí být prodávajícímu vráceno kompletní, a to včetně veškerých návodů, součástí, příslušenství, nepoškozené, neopotřebené, neznehodnocené, neslepené a je-li to možné, v původních obalech. Za znehodnocení zboží se považují i případy, kdy jsou na zboží provedeny takové nevratné změny, které omezují možnost dalšího obvyklého využití zboží. Za případ omezení možnosti dalšího obvyklého využití zboží se považuje i případ, kdy zboží nebude možné v důsledku jednání zákazníka zařadit do opětovného prodeje za původních cenových a jiných podmínek. Kupující rovněž odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než jak je nutné a přiměřené s ním nakládat.

 

 1. Pro případ odstoupení od smlouvy spotřebitelem prodávající zašle spotřebiteli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které prodávající od spotřebitele na základě kupní smlouvy přijal (vyjma dodatečných nákladů vzniklých v důsledku spotřebitelem zvoleného způsobu dodání, který je odlišný od nejlevnějšího způsobu standardního dodání nabízeného prodávajícím).

 

 1. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než bude zboží spotřebitelem vydáno.

 

 1. Využití práva na odstoupení od kupní smlouvy dle tohoto článku VOP nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Kupující v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do čtrnácti dnů od převzetí plnění musí prodávajícímu, a to prodávajícího, do 14 (čtrnácti) kalendářních dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není možné (protože zboží bylo v mezidobí například zničeno nebo spotřebováno), musí kupující poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží částečně poškozeno, může prodávající uplatnit vůči kupujícímu právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu a vrátí tak spotřebiteli takto sníženou kupní cenu.

 

 1. Dle ust. § 1833 občanského zákoníku může prodávající započíst na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, snížení hodnoty vráceného zboží.

 

 1. Spotřebitel nemá právo na odstoupení od smlouvy v případech uvedených v ust. § 1837 občanského zákoníku. Jedná se v případě kupní smlouvy dle těchto VOP zejména o případy, kdy zboží bylo upraveno podle specifického přání spotřebitele nebo vyrobeno či upraveno pro jeho osobu, a dále v případě opravy či údržby provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost.

 

 1. Právo na odstoupení od smlouvy dle ust. § 1837 občanského zákoníku dále nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že k plnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; dále u smluv na dodávku služeb nebo zboží, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího; u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze, u zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit; u dodávky zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů, porušil-li kupující jejich původní obal; u dodávky novin, časopisů nebo jiných periodik; u smluv o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času poskytovaných v určeném termínu nebo u smluv uzavíraných na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby.

 

 1. Kupující, který není spotřebitel, má právo od smlouvy odstoupit jen v případech stanovených občanským zákoníkem, a za podmínek a způsoby tam uvedenými.

 

 1. Formulář odstoupení od smlouvy, či doporučený dopis, či mailová zpráva musí být vždy doložená vystavenou fakturou vztahující se k danému nákupu (jako doklad o koupi) dle § 1829 a násl. občanského zákoníku.

  

 

V.

DOPRAVA, DODACÍ PODMÍNKY

 

 1. Náklady na dopravu vznikají v případě, že kupující zvolí jako způsob převzetí zboží dopravu prostřednictvím kurýrního doručovatele. V případě vyzvednutí zboží v prodejně prodávajícího, náklady na dopravu nevznikají.

 

 1. Náklady na dopravu (včetně poštovného a balného) na celém území České republiky nese kupující, s výjimkou případů, kdy celková kupní cena objednaného zboží přesahuje částku 1.500,- Kč nebo stanoví-li tak tyto VOP. V případě, kdy celková kupní cena objednaného zboží přesahuje částku 1.500,- Kč nese náklady na dopravu zboží (včetně poštovného a balného) Prodávající.

 

 1. Cena dopravného je vždy uvedena ve formuláři objednávky zboží, přičemž s její výši kupující výslovně souhlasí odesláním objednávky prodávajícímu.

 

 1. Cena dopravného není součástí ceny zboží.

 

 1. Cena dopravného bude vždy hrazena spolu s úhradou kupní ceny zboží způsobem uvedeným v čl. VI. těchto VOP.

 

 1. Kupující tímto bere na vědomí a vyjadřuje výslovný souhlas s tím, že údaj o termínu dodání zboží uvedený v objednávce není závazný, ale pouze předpokládaný; účelem tohoto údaje je poskytnout kupujícímu základní informaci o dostupnosti dotyčného zboží a předpokládaném termínu dodání. Reálný termín dodání se tedy od uvedeného termínu předpokládaného může lišit.
 2. Je-li u zboží nabízeného v internetovém obchodě prodávajícího uvedena ilustrativní fotografie, nejsou vyobrazené doplňky, příslušenství či dekorace jeho součástí, není-li u písemného popisu zboží výslovně uvedeno jinak.

 

 

VI.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

 

 1. V internetovém obchodě prodávajícího má kupující možnost zvolit následující způsoby platby ceny zboží včetně platby za jeho případnou dopravu:
 • hotově při převzetí zboží na prodejně prodávajícího,
 • platební kartou při převzetí zboří na prodejně prodávajícího,
 • způsobem, který umožňuje kurýrní doručovatel, a to při převzetí zboží na dobírku, která je zpoplatněna částkou uvedenou ve webovém formuláři objednávky,
 • bezhotovostně bankovním převodem na bankovní účet prodávajícího,
 • bezhotovostně prostřednictvím platební brány poskytované službou GoPay.

 

 1. Kupující tímto bere na vědomí a vyjadřuje souhlas s tím, že bude-li zvolen způsob úhrady kupní ceny bankovním převodem, je v takovém případě prodávající povinen dodat objednané zboží až po úspěšném připsání částky odpovídající součtu kupní ceny a nákladů na dopravu na jeho bankovní účet. V takovém případě pak také platí, že byl-li u zboží uveden předpokládaný termín jeho dodání, počíná tento termín běžet až okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.

 

 1. Kupující dále bere na vědomí a vyjadřuje souhlas s tím, že nebude-li z jeho strany úhrada kupní ceny včetně nákladů na dopravu v případě zvolení způsobu úhrady kupní ceny bankovním převodem provedena do třiceti kalendářních dnů od okamžiku učinění objednávky, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

 

 

VII.

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 

 1. Práva kupujícího z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy České republiky, především pak ust. § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku.

 

 1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá, že v době, kdy kupující zboží převzal:
 • má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající popsal, nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se zboží hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

 

 1. Ustanovení uvedená v čl. VII. odst. 2. těchto VOP se nepoužijí:
 • u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;
 • na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním;
 • při nedodržení návodu k použití;
 • u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím;
 • vyplývá-li to z povahy zboží.

 

 1. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující tato práva:
 • na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady;
 • na odstranění vady opravou věci;
 • na přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
 • odstoupit od smlouvy.

 

 1. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si dle předchozího odstavce zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující bez souhlasu prodávajícího změnit; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy uvedeného v čl. VII. odst. 5. těchto VOP.

 

 1. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující bez souhlasu prodávajícího změnit.

 

 1. Jeli kupujícím spotřebitel, tak se čl. VII. odst. 4. a 5. těchto VOP neuplatní a místo toho má kupující práva stanovená v ust. § 2169 občanského zákoníku:
 • Nemá-li věc vlastností stanovené v čl. VII. odst. 2. těchto VOP, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.
 • Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.
 • Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

 

 1. Neoznámil-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.

 

 1. Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 (dvaceti čtyř) měsíců od převzetí; projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

 

 1. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

 

 1. Ustanovení ohledně jakosti při převzetí (ust. § 2161 a násl. občanského zákoníku) se neuplatní tehdy, je-li kupujícím podnikatel a při uzavření smlouvy je z okolností zřejmé, že se koupě týká jeho podnikatelské činnosti.

 

 1. Spotřebitel bere na vědomí skutečnost, že jsou-li společně se zbožím poskytovány dárky, není možné uplatnit právo z vady do dvaceti čtyř měsíců. Spotřebitel smí u těchto dárků uplatnit práva z vadného plnění pouze do čtrnácti dnů ode dne převzetí zboží. Podnikatel není oprávněn u dárků uplatnit práva z vadného plnění.

 

 1. Kupující není oprávněn odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nového zboží, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. 

  

 

VIII.

UPLATNĚNÍ A VYŘÍZENÍ REKLAMACE

 

 1. Reklamací se dle těchto VOP rozumí oznámení vady zboží ze strany kupujícího.

 

 1. Kupující je povinen uplatnit reklamaci bez zbytečného odkladu od zjištění vady zboží u prodávajícího tak, že zašle reklamované zboží s oznámením o reklamaci přímo prodávajícímu, a to písemně (doporučeným dopisem) na adresu sídla prodávajícího: Čechyňská 353/8, Trnitá, 602 00 Brno, nebo elektronicky na emailovou adresu info@apasox.cz.

 

 1. V oznámení o reklamaci zboží kupující uvede vždy svékontaktní údaje, číslo objednávky, číslo faktury nebo dodacího listu, dále výstižný popis zjištěných vad a jejich projevů (zjištěné vady je vždy nutno doložit fotografiemi poškozených částí). Dále kupující uvede svůj požadavek na způsob vyřízení reklamace a k reklamaci přiloží kopii dokladu o koupi zboží (fakturu).

 

 1. Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil již při oznámení vady (tj. v oznámení o reklamaci zboží), nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady věci, která se ukáže být neodstranitelná.

 

 1. V případě reklamace nese kupující náklady spojené s doručením zboží výrobci k reklamaci.

 

 1. Reklamované zboží zašle kupující přímo prodávajícímu. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu náklady, které mu postupem kupujícího vznikly.

 

 1. Lhůta pro vyřízení reklamace běží od doručení zboží prodávajícímu. Kupující je povinen zboží k přepravě zabalit do vhodného obalu tak, aby bylo zajištěno, že nedojde k jeho poškození.
 2. Prodávající je povinen rozhodnout o reklamaci do 3 (tří) pracovních dnů, případně o tom, že k rozhodnutí o reklamaci je zapotřebí odborného posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení v této lhůtě kupujícímu sdělí.

 

 1. Reklamaci, včetně odstranění reklamované vady, prodávající vyřídí do 30 (třiceti) dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím nedohodne jinak. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

 

  

IX.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

 1. Označením polička s udělením souhlasu s těmito VOP před odesláním objednávky potvrzuje kupující, že je srozuměn s podmínkami ochrany osobních údajů uvedenými v tomto článku, že vyjadřuje svůj výslovný souhlas s jejich zněním, a že je v celém rozsahu a bez výhrad akceptuje.

 

 1. Prodávající je oznamuje, že je správcem osobních údajů kupujících podle čl. 4 bod 7) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen jako „GDPR). Prodávající se zavazuje zpracovávat osobní údaje v souladu se závaznými právními předpisy, zejména pak v souladu s GDPR.

 

 1. Osobními údaji jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

 

 1. Při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontaktní údaje, bankovní údaje). Účelemzpracování osobních údajů je vyřízení objednávky kupujícího a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi prodávajícím a kupujícím. Zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů je plnění smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, plnění právní povinnosti správce dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR a oprávněný zájem prodávajícího dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Oprávněným zájmem prodávajícího je zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu a pro účely ochrany svých majetkových práv.

 

 1. Prodávající pro plnění smlouvy používá služeb subdodavatelů (tzv. zpracovatelů), kdy zejména se jedná dopravce zajišťujícího kurýrní doručení zboží kupujícímu. Všichni zpracovatelé jsou prověřeni z hlediska bezpečného zpracování osobních údajů. Prodávající a výrobce uzavřeli smlouvu o zpracování osobních údajů, dle které zpracovatel odpovídá za řádně zabezpečení fyzického, hardwarového i softwarového perimetru, a tedy nese vůči kupujícímu přímou odpovědnost za jakýkoli únik či narušení osobních údajů.

 

 1. Prodávající ukládá osobní údaje kupujícího po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi prodávajícím a kupujícím a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů, a to po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu. Po jejím uplynutí budou údaje kompletně zlikvidovány.

 

 1. Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu pouze pravdivé a přesné osobní údaje.

 

 

 1. Kupující bere na vědomí, že má právo požadovat od prodávajícího přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. Kupující má právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR. Dále má kupující právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

 

 1. Kupující má dále právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů.

 

 1. Kupující nemá povinnost osobní údaje poskytnout, bere však na vědomí, že poskytnutí osobních údajů je nezbytným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy dle těchto VOP a bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či na ní ze strany prodávajícího jakkoli plnit.

 

 1. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické, a zároveň v listinné podobě.

 

 1. Ze strany Prodávajícího nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

 

 1. Prodávající používá v rámci zvyšování kvality služeb, personalizace nabídky, sběru anonymních dat a pro analytické účely ve své prezentaci tzv. soubory cookies a na nich založené aplikace. Používáním webového rozhraní internetového obchodu Kupující výslovně souhlasí s použitím zmíněné technologie.

 

 1. Prodávající vynaloží maximální možné úsilí a přijme vhodná organizační a technická opatření, aby nedošlo k neoprávněnému zpracování osobních údajů, zejména aby nedošlo k narušení jejich důvěrnosti, integrity, dostupnosti nebo ztrátě.

 

 1. Prodávající umožní nákup i bez registrace, přičemž údaje neregistrovaných kupujících využije výhradně k plnění předmětu smlouvy, nikoliv k marketingovým či obchodním účelům.

 

 

X.

ZÁKONNÁ EVIDENCE TRŽEB

 

 1. Prodávající tímto v souladu s ust. § 25 zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „zákon o evidenci tržeb“), uvádí následující informační oznámení:

 

„Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“

 

 

XI.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

 1. Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší příslušné obecné soudy.

 

 1. Prodávající ve smyslu ust. § 14 odst. 1 zákona o ochraně spotřebitele uvádí, že k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: adr.coi.cz, email: adr@coi.cz.
 2. Prodávající tímto současně v souladu s čl. 14 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line, uvádí následující odkaz na platformu pro řešení sporů on-line: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

 1. Tyto VOP jsou platné a účinné dnem 5. 2018

 

 

V Brně dne 25. 5. 2018

SHERPAX s.r.o.

zast. Ing. Danielou Jeřábkovou, jednatelkou

 

VOP ke stažení:

Všeobecné obchodní podmínky_SHERPAX s. r. o