VÝZVA s APASOX na vrchol! Pořiď si parádní fotku s ponožkami a vyhraj unikátní balíček ponožek! 🧦 Výzva probíhá celý ČERVENEC.

Podmínky ochrany osobních údajů

Internetový obchod (e-shop) APASOX

www.apasox.cz

___________________________________________________________________________

 

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

PRO REKLAMNÍ A MARKETINGOVÉ ÚČELY

(dále jen jako „Zásady“)

 

Provozovatel internetového obchodu:

Název:                 SHERPAX s.r.o.

IČ:                          052 31 043                                        

Sídlo:                    Čechyňská 353/8, Trnitá, 602 00 Brno

Zapsáno:             obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 94214

Zástupce:            Ing. Daniela Jeřábková, jednatelka  (dále jen jako „Provozovatel“ nebo „Prodávající“)

 

 1. Označením políčka souhlasu se zpracováním osobních údajů před odesláním objednávky v rámci příslušného webového formuláře kupující zcela dobrovolně potvrzuje, že je srozuměn s podmínkami zpracování osobních údajů uvedenými v těchto Zásadách, že vyjadřuje svůj výslovný souhlas s jejich zněním, a že je v celém rozsahu přijímá. Kupující potvrzuje, že tento jeho souhlas je dobrovolný, není podmínkou pro dokončení objednávky zboží, ani pro uzavření kupní smlouvy.
 2. Prodávající prohlašuje, že je ve smyslu čl. 4 bod 7) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen jako „nařízení GDPR) správcem osobních údajů. Prodávající se zavazuje zpracovávat osobní údaje v souladu se závaznými právními předpisy, především pak v souladu s nařízením GDPR.
 3. Prodávající dále prohlašuje, že osobními údaji jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je pak fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 4. Osobními údaji zpracovávanými pro marketingové účely dle těchto Zásad jsou kontaktní údaje kupujícího (adresa, e-mail a telefonní číslo) a jeho nákupní preference. Účelem zpracování osobních údajů pro marketing je zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit, které provozovateli umožní zefektivnit fungování internetového obchodu, a které mohou mít pozitivní vliv na kvalitu služeb poskytovaných zákazníkům včetně pozitivního vlivu na ekonomické výsledky internetového obchodu. Zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů pro marketing je souhlas kupujícího udělený označením políčka souhlasu se zpracováním osobních údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.
 5. Osobní údaje zákazníků zpracovávané dle tohoto dokumentu budou pro účely marketingových aktivit a obchodních sdělení zpracovávány po dobu 10 let ode dne uzavření kupní smlouvy mezi Prodávajícím a kupujícím dle Všeobecných obchodních podmínek, a to pouze v případě, nebude-li souhlas se zpracováním osobních údajů ze strany kupujícího před uplynutím této doby vzat zpět.
 6. Kupující je povinen poskytnout Prodávajícímu pouze pravdivé a přesné osobní údaje.
 7. Kupující má právo požadovat od prodávajícího přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. Kupující má právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR. Dále má kupující právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 8. Kupující má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů.
 9. Kupující nemá povinnost souhlasit s těmito Zásadami, aniž by tím byla narušena jeho objednávka či uzavření a následné plnění smlouvy.
 10. Ze strany Prodávajícího nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování osobních údajů ve smyslu čl. 22 GDPR.
 11. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické a listinné podobě.
 12. Kupující zaškrtnutím souhlasu se zpracováním osobních údajů:
  • souhlasí s použitím svých osobních údajů pro účely elektronického zasílání obchodních sdělení, reklamních materiálů, přímého prodeje, průzkumů trhu a přímých nabídek produktů ze strany prodávajícího a třetích subjektů, nikoliv však častěji než 1x týdně, a zároveň
  • prohlašuje, že zasílání informací dle odst. 12. písm. a. tohoto článku Zásad nepovažuje za nevyžádanou reklamu ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, neboť kupující se zasílám informací dle odst. 11. písm. a. tohoto článku ve spojení s ust. § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informačních společností, ve znění pozdějších předpisů, výslovně souhlasí.
 13. Souhlas se zpracováním osobních údajů dle tohoto dokumentu může Kupující kdykoli písemně odvolat, a to zasláním emailové zprávy na emailovou adresu Prodávajícího: info@apasox.cz.
 14. Prodávající se zavazuje vynaložit veškeré možné úsilí a přijmout vhodná a účelná organizační a technická opatření tak, aby předešel neoprávněnému zpracování osobních údajů, zejména aby nedošlo k narušení jejich důvěrnosti, integrity, dostupnosti nebo ztrátě.
 15. Veškeré právní vztahy kupujícího a prodávajícího vznikající v souvislosti se zpracováváním osobních údajů se řídí právním řádem České republiky.
 16. Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím vzniklých v souvislosti se zpracováváním osobních údajů řeší obecné soudy.
 17. Tyto podmínky jsou platné a účinné od 25. 5. 2018.

 

 

V Brně dne 25. 5. 2018

 SHERPAX s.r.o.

Ing. Daniela Jeřábková, jednatelka