Obchodní podmínky

Internetový obchod (e-shop) APASOX

www.apasox.cz

 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

(dále jen jako „VOP“)

 A. Provozovatel internetového obchodu:

 

Název:                         SHERPAX s.r.o.

IČ:                                  052 31 043                                        

Sídlo:                            Čechyňská 353/8, Trnitá, 602 00 Brno

Zapsáno:                     obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 94214

Mobil:                          +420 ‭731 466 907‬

E-mail:                         info@apasox.cz

Zástupce:                         Ing. Daniela Jeřábková, jednatelka                         

Provozovna:                   Cyrilská 5, 602 00 Brno

 

(dále jen jako „Provozovatel“ nebo „Prodávající“)

  B. Obsah VOP:

 1. Úvodní ustanovení
 2. Vymezení základních pojmů
 3. Proces uzavření smlouvy (kontraktace)
 4. Právo na odstoupení od smlouvy
 5. Doprava, dodací podmínky
 6. Platební podmínky
 7. Práva z vadného plnění
 8. Uplatnění a vyřízení reklamace
 9. Ochrana osobních údajů
 10. Zákonná Evidence tržeb
 11. Závěrečná ustanovení

 I.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

 1. Tyto VOP blíže vymezují a specifikují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatele) a kupujících (zákazníků) v rámci smluvních vztahů uzavřených prostřednictvím internetového obchodu apasox.cz (dále jen jako „internetový obchod“). S těmito VOP má kupující možnost se seznámit před odesláním své objednávky a je na ně dostatečně předem upozorněn. Kupující odesláním své objednávky výslovně potvrzuje, že se s těmito VOP seznámil a že s nimi souhlasí. 
 1. Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu apasox.cz je obchodní společnost SHERPAX s.r.o., IČ: 052 31 043, se sídlem Čechyňská 353/8, Trnitá, 602 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, v oddíle C, vložka 94214, zastoupená Ing. Danielou Jeřábkovou, jednatelkou společnosti. 
 1. Veškeré smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím a jejich práva a povinnosti se řídí závaznými právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, a dále těmito VOP. 
 1. Prodávající zajišťuje kupujícím trvalý přístup k těmto VOP, které jsou k dispozici vždy na internetových stránkách prodávajícího a současně přílohou e-mailu s potvrzením objednávky kupujícího. 

II.

DEFINICE POJMŮ 

 1. Prodávajícím se pro účely těchto VOP míní obchodní společnost SHERPAX s.r.o., IČ: 052 31 043, se sídlem Čechyňská 353/8, trnitá, 602 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, v oddíle C, vložka 94214, zastoupená Ing. Danielou Jeřábkovou, jednatelkou společnosti, jenž prostřednictvím internetového obchodu nabízí k prodeji zboží – ponožky a podkolenky vlastní výroby značek SHERPAX a APASOX, jakož i jiné sportovní oblečení a doplňky jiných značek a dále také energetické a proteinové tyčinky. 
 1. Kupujícím se pro účely těchto VOP míní fyzická či právnická osoba vstupující do smluvního vztahu s prodávajícím uzavíraného prostřednictvím internetového obchodu apasox.cz. 
 1. Spotřebitelem se pro účely těchto VOP míní každý člověk, které mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím. 
 1. Kupujícím, který není spotřebitel se pro účely těchto VOP míní osoba, která při jednání, uzavírání či plnění smlouvy uzavřené s prodávajícím prostřednictvím jedná v rámci podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. 
 1. Smluvními stranami se pro účely těchto VOP míní prodávající a kupující, kteří spolu uzavírají smlouvu prostřednictvím internetového obchodu apasox.cz
 1. Občanským zákoníkem se míní zákon č. 89/2012, Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
 1. Zákonem o ochraně spotřebitele se míní zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. 
 1. Internetovým obchodem se pro účely těchto VOP míní internetové rozhraní dostupné na internetové adrese apasox.cz.   

III.

PROCES UZAVŘENÍ SMLOUVY 

 1. Internetový obchod obsahuje jednotlivé položky zboží nabízeného prodávajícím ke koupi zákazníkům. Veškeré zde umístěné položky obsahují detailní označení zboží, informace o jeho materiálovém složení, o vhodném použití a údaj o ceně, která je uváděna včetně daně z přidané hodnoty (DPH) v příslušné výši. 
 1. Po provedení výběru konkrétního zboží a jeho umístění do košíku volí kupující způsob převzetí, a to buď osobně na prodejně prodávajícího, nebo prostřednictvím kurýrního doručovatele. U doručení zboží prostřednictvím kurýrního doručovatele při objednávce do 2.000,- Kč (příp. částku v měně euro tomu dle aktuálního směnného kurzu odpovídající) je dále Kupujícímu sdělena cena jím zvoleného způsobu doručení a celková cena provedené objednávky. V případě objednávky zboží v hodnotě přesahující částku 2.000,- Kč (příp. částku v měně euro tomu dle aktuálního směnného kurzu odpovídající) je jeho doručení prostřednictvím kurýrního doručovatele kupujícímu poskytnuto bezplatně na náklad Prodávajícího. 
 1. Za návrh na uzavření kupní smlouvy mezi smluvními stranami se považuje umístění a označení konkrétního zboží na webovém rozhraní internetového obchodu prodávajícího. Kupující řádně vyplní a odešle objednávku prodávajícímu prostřednictvím webového formuláře umístěného na internetových stránkách internetového obchodu (dále jen jako „objednávka“). 
 1. Objednávka obsahuje zejména tyto informace:
 • vybraná položka zboží; výběr je učiněn kupujícím vložením do Košíku,
 • cena za zboží,
 • způsob a cena doručení zboží prostřednictvím kurýrního doručovatele,
 • kontaktní údaje kupujícího a fakturační adresa,
 • potvrzení kupujícího, že měl možnost se s těmito VOP seznámit a že s nimi souhlasí. 
 1. Kupní smlouva je mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena již okamžikem odeslání objednávky kupujícího prodávajícímu prostřednictvím k tomu určeného webového formuláře. Uzavřenou kupní smlouvu (včetně stanovené kupní ceny) lze zrušit nebo změnit pouze dohodou prodávajícího s kupujícím, není-li v těchto VOP nebo v obecně závazných právních předpisech stanoveno jinak. 
 1. Prodávající si vyhrazuje právo od kupní smlouvy jednostranně odstoupit – stornovat řádně provedenou objednávku, bude-li po odeslání objednávky zjištěno, že se plnění smlouvy stalo pro prodávajícího nemožným, možným pouze při vynaložení nepřiměřených nákladů nebo zjistí-li prodávající dodatečně informace nasvědčující tomu, že kupující nesplní některou ze svých povinností. Kupující tuto skutečnost bere na vědomí a vyjadřuje s ní výslovný souhlas. 
 1. Kupní smlouva se uzavírá buď v českém nebo slovenském jazyce. 
 1. Prodávající neprodleně potvrdí obdržení objednávky kupujícího ve smyslu ust. § 1827 odst. 1 občanského zákoníku prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na e-mailovou adresu kupujícího, kterou uvedl v rámci provedené objednávky. 
 1. Prodávající není povinen splnit další požadavky kupujícího, které kupující uvede v kolonce „Poznámky k objednávce“, zejména v případě, kdy tyto požadavky podstatným způsobem mění objednávku či nejsou ze strany prodávajícího splnitelné. Kupující tuto skutečnost bere na vědomí a vyjadřuje s ní výslovný souhlas. 

IV.

PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

 1. Je-li kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (prostřednictvím internetového obchodu) či mimo obchodní prostory prodávajícího, má kupující v pozici spotřebitele právo bez udání důvodů od kupní smlouvy uzavřené s prodávajícím odstoupit ve lhůtě 14 (čtrnácti) kalendářních dnů (dále jen jako „lhůta pro odstoupení). Lhůta pro odstoupení běží ode dne převzetí zboží kupujícím. V případě kupní smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží lhůta pro odstoupení ode dne převzetí poslední dodávky zboží. V případě smlouvy, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží. 
 1. Využije-li spotřebitel svého práva na odstoupení od smlouvy, je oprávněn tak učinit jakýmkoli jednoznačným prohlášením učiněným vůči prodávajícímu, a to např. písemným oznámením o odstoupení od smlouvy učiněným prostřednictvím emailové zprávy zaslané na emailovou adresu: info@apasox.cz nebo doporučeným dopisem zaslaným prostřednictvím certifikovaného provozovatele poštovních služeb na adresu prodávajícího: Čechyňská 353/8, Trnitá, 602 00 Brno. Spotřebitel může k odstoupení od smlouvy využít vzorový formulář, který je dostupný na webových stránkách prodávajícího (https://www.apasox.cz/pro-zakazniky/vymena-a-vraceni-zbozi/). 
 1. Pro dodržení lhůty pro odstoupení postačí, je-li v jejím průběhu spotřebitelem odesláno prodávajícímu oznámení o odstoupení, a to jakýmkoliv způsobem. 
 1. V případě odstoupení nese spotřebitel (kupující) přímé náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu. 
 1. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 (čtrnácti) kalendářních dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od prodávajícího obdržel, ledaže mu prodávající nabídl, že si zboží sám vyzvedne. Prodávající je oprávněn požadovat po spotřebiteli úhradu ve smyslu ust. § 1832 odst. 2 nebo § 1833 občanského zákoníku. 
 1. Spotřebitel odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Zboží musí být prodávajícímu vráceno kompletní, a to včetně veškerých návodů, součástí, příslušenství, nepoškozené, neopotřebené (nad míru opotřebení ve smyslu věty prví tohoto odstavce), neznehodnocené a neslepené. Za znehodnocení zboží se považují i případy, kdy jsou na zboží provedeny takové nevratné změny, které omezují možnost dalšího obvyklého využití zboží. Za případ omezení možnosti dalšího obvyklého využití zboží se považuje i případ, kdy zboží nebude možné v důsledku jednání zákazníka zařadit do opětovného prodeje za původních cenových a jiných podmínek. 
 1. Pro případ odstoupení od smlouvy spotřebitelem prodávající zašle spotřebiteli bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů od odstoupení, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které prodávající od spotřebitele na základě kupní smlouvy přijal (vyjma dodatečných nákladů vzniklých v důsledku spotřebitelem zvoleného způsobu dodání, který je odlišný od nejlevnějšího způsobu standardního dodání nabízeného prodávajícím). Podnikatel však není povinen přijaté peněžní prostředky spotřebiteli vrátit dříve, než od spotřebitele obdrží zboží nebo než mu spotřebitel prokáže, že zboží odeslal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
 2. Využití práva na odstoupení od kupní smlouvy dle tohoto článku VOP nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Kupující v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do čtrnácti dnů od převzetí plnění musí prodávajícímu, a to prodávajícího, do 14 (čtrnácti) kalendářních dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není možné (protože zboží bylo v mezidobí například zničeno nebo spotřebováno), musí kupující poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží částečně poškozeno, může prodávající uplatnit vůči kupujícímu právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu a vrátí tak spotřebiteli takto sníženou kupní cenu. 
 1. V souladu s ust. § 1833 občanského zákoníku může prodávající započíst na kupní cenu, která má být kupujícímu v souvislosti s odstoupením od kupní smlouvy vrácena, snížení hodnoty vráceného zboží, jakož i nároky prodávajícího ve smyslu ust. § 1832 odst. 2, § 1833 nebo § 1834 občanského zákoníku. 
 1. Spotřebitel nemá právo na odstoupení od smlouvy v případech uvedených v ust. § 1837 občanského zákoníku. V případě kupní smlouvy dle těchto VOP se jedná zejména o případy, kdy
  1. bylo zboží vyrobeno podle požadavků spotřebitele nebo přizpůsobeno jeho osobním potřebám;
  2. se jedná o zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím;
  3. se jedná o zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej spotřebitel porušil. 
 1. Právo na odstoupení od smlouvy dle ust. § 1837 občanského zákoníku dále nelze uplatnit u smluv:
  a) o poskytování služeb, jestliže byly v plném rozsahu poskytnuty (v případě plnění za úplatu, pokud došlo k plnění na základě předchozího výslovného souhlasu spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;

  b) na dodávku služeb nebo zboží, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího;

  c) o dodání alkoholických nápojů, jejichž cena byla ujednána v době uzavření smlouvy s tím, že dodání je možné uskutečnit až po uplynutí třiceti dnů a jejichž skutečná hodnota závisí na výchylkách trhu nezávislých na vůli podnikatele;

  d) o neodkladné opravě nebo údržbě, která má být provedena v místě určeném spotřebitelem

  e) na jeho výslovnou žádost (to však neplatí pro provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiného zboží než náhradních dílů nutných k provedení opravy nebo údržby);

  f) o dodávce zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů v zapečetěném obalu, pokud jej spotřebitel porušil;

  g) o dodávce novin, časopisů nebo jiných periodik s výjimkou smluv o předplatném na jejich dodávání;

  h) o ubytování, přepravě zboží, nájmu dopravního prostředku, stravování nebo využití volného času poskytovaných k určitému datu nebo v určitém období;

  i) uzavíraných na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby;

  j) na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, poté, co bylo započato s plněním (v případě plnění za úplatu, pokud došlo k plnění na základě předchozího výslovného souhlasu spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení). 
 1. Kupující, který není spotřebitel, má právo od smlouvy odstoupit jen v případech stanovených občanským zákoníkem, a za podmínek a způsoby tam uvedenými. 

V.

DOPRAVA, DODACÍ PODMÍNKY 

 1. Náklady na dopravu vznikají v případě, že kupující zvolí jako způsob převzetí zboží dopravu prostřednictvím kurýrního doručovatele. V případě vyzvednutí zboží v prodejně prodávajícího, náklady na dopravu nevznikají. 
 1. Náklady na dopravu (včetně poštovného a balného) na celém území České republiky nese kupující, s výjimkou případů, kdy celková kupní cena objednaného zboží přesahuje částku 2.000,- Kč (příp. částku v měně euro tomu dle aktuálního směnného kurzu odpovídající) nebo stanoví-li tak tyto VOP. V případě, kdy celková kupní cena objednaného zboží přesahuje částku 2.000,- Kč (příp. částku v měně euro tomu dle aktuálního směnného kurzu odpovídající) nese náklady na dopravu zboží (včetně poštovného a balného) Prodávající. 
 1. Cena dopravného je vždy uvedena ve formuláři objednávky zboží, přičemž s její výši kupující výslovně souhlasí odesláním objednávky prodávajícímu. 
 1. Cena dopravného není součástí ceny zboží. 
 1. Cena dopravného bude vždy hrazena spolu s úhradou kupní ceny zboží způsobem uvedeným v čl. VI. těchto VOP. 
 1. Nedohodne-li se prodávající se spotřebitelem jinak, je prodávající povinen odevzdat zboží spotřebiteli bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy, nejpozději však do 30 (třiceti) dnů. 
 1. Dostane-li se prodávající do prodlení s odevzdáním věci, může spotřebitel od kupní smlouvy odstoupit, nesplní-li prodávající svou povinnost ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu spotřebitel poskytl. Spotřebitel může od kupní smlouvy odstoupit bez dodatečné lhůty jen v případě, že prodávající odmítl plnit nebo je plnění v určeném čase nezbytné s ohledem na okolnosti při uzavření smlouvy anebo spotřebitel sdělil prodávajícímu před uzavřením smlouvy, že je dodání věci v určitý čas nezbytné. 
 1. Je-li u zboží nabízeného v internetovém obchodě prodávajícího uvedena ilustrativní fotografie, nejsou vyobrazené doplňky, příslušenství či dekorace jeho součástí, není-li u písemného popisu zboží výslovně uvedeno jinak. 

VI.

PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 1. V internetovém obchodě prodávajícího má kupující možnost zvolit následující způsoby platby ceny zboží včetně platby za jeho případnou dopravu:
 • hotově při převzetí zboží na prodejně prodávajícího,
 • platební kartou při převzetí zboží na prodejně prodávajícího,
 • způsobem, který umožňuje kurýrní doručovatel, a to při převzetí zboží na dobírku, která je zpoplatněna částkou uvedenou ve webovém formuláři objednávky,
 • bezhotovostně bankovním převodem na bankovní účet prodávajícího,
 • bezhotovostně prostřednictvím platební brány poskytované službou ShoptetPay,
 • bezhotovostně formou uplatnění dárkového poukazu způsobem dle článku VII. těchto VOP. 
 1. Kupující tímto bere na vědomí a vyjadřuje souhlas s tím, že bude-li zvolen způsob úhrady kupní ceny bankovním převodem, je v takovém případě prodávající povinen dodat objednané zboží až po úspěšném připsání částky odpovídající součtu kupní ceny a nákladů na dopravu na jeho bankovní účet. V takovém případě pak také platí, že byl-li u zboží uveden předpokládaný termín jeho dodání, počíná tento termín běžet až okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího. 
 1. Kupující dále bere na vědomí a vyjadřuje souhlas s tím, že nebude-li z jeho strany úhrada kupní ceny včetně nákladů na dopravu v případě zvolení způsobu úhrady kupní ceny bankovním převodem provedena do třiceti kalendářních dnů od okamžiku učinění objednávky, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. 

 VII.

DÁRKOVÉ POUKAZY 

 1. Prodávající vystavuje a prodává zákazníkům dárkové poukazy, které lze zakoupit prostřednictvím e-shopu nebo v prodejně Prodávajícího. 
 1. Kupující je oprávněn celou cenu zboží, nebo i jen její část, uhradit formou uplatnění jednoho nebo více dárkových poukazů vystavených Prodávajícím. Prodávající upozorňuje a Kupující bere na vědomí, že způsobem uvedeným v první větě tohoto odstavce lze použít výlučně dárkového poukazu Prodávajícího, tj. Prodávajícím vystaveného a potvrzeného platného dárkového poukazu, a to v souladu s tímto článkem VOP. 
 1. Dárkový poukaz Prodávajícího je vystaven v listinné nebo elektronické podobě. Dárkový poukaz je označen identifikačními údaji Prodávajícího, unikátním kódem dárkového poukazu, datem jeho vystavení, datem platnosti dárkového poukazu (expirace) a nominální hodnotou dárkového poukazu, tj. konkrétní finanční částkou v Korunách českých (CZK) nebo v Euro (EUR), v jejíž výši lze u Prodávajícího formou Dárkového poukazu uhradit cenu zboží. 
 1. Dárkovým poukazem lze výlučně jen uhradit cenu zboží Prodávajícího, a to kdykoliv při nákupu zboží Prodávajícího na e-shopu Prodávajícího anebo kdykoliv v provozní době konkrétní prodejny při nákupu zboží Prodávajícího v prodejně. S výjimkou případu, kdy dojde k oprávněnému odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka, které je spotřebitelem, a který dárkový poukaz zakoupil u Prodávajícího distančním způsobem, se takto cena dárkového poukazu nevrací, tj. nominální hodnotu dárkového poukazu není zákazník s výjimkou uvedeného případu oprávněn požadovat po Prodávajícím zpět. 
 1. Je-li výsledná cena zboží vyšší než nominální hodnota dárkového poukazu, započte se hodnota poukazu na část ceny zboží a cenu zboží ve zbývající výši, tj. ve výši nekryté dárkovým poukazem, je kupující povinen uhradit některým ze způsobů uvedených v těchto VOP. Je-li výsledná cena zboží nižší než nominální hodnota dárkového poukazu, rozdíl se nevrací. 
 1. Dárkový poukaz Prodávajícího je použitelný výlučně jednorázově, tj. lze jej prostřednictvím zadání unikátního kódu dárkového poukazu uplatnit jen jednou. Jediným uplatněním dárkového poukazu prostřednictvím zadání unikátního kódu dárkového poukazu je dárkový poukaz zneplatněn, tj. nelze jej znovu použít k úhradě ceny zboží či její částí u Prodávajícího. 
 1. Dárkový poukaz lze uplatnit nejpozději v termínu do data jeho platnosti (expirace), která je uvedena na konkrétním dárkovém poukazu. Po uplynutí doby platnosti dárkového poukazu se dárkový poukaz stává neplatným, tj. nelze jej uplatnit u Prodávajícího a uhradit jím cenu zboží Prodávajícího či její část. 
 1. Dárkový poukaz je přenosný, tj. může jej předložit a uplatnit při nákupu zboží u Prodávajícího kterákoliv osoba. Dárkový poukaz není určen k čerpání jen jedinou konkrétní osobou nebo osobami, právo na zaplacení ceny zboží v nominální hodnotě dárkového poukazu je spojeno výlučně s jeho předložením, resp. uplatněním u Prodávajícího prostřednictvím unikátního kódu dárkového poukazu bez ohledu na to, jaká osoba dárkový poukaz Prodávajícímu předloží, resp. u Prodávajícího uplatní. 
 1. Od okamžiku převzetí dárkového poukazu od Prodávajícího nese oprávněná osoba nebezpečí poškození či ztráty dárkového poukazu. Prodávající takto není povinen vystavit v případě zničení či ztráty dárkového poukazu náhradní dárkový poukaz. 
 1. Dárkový poukaz Prodávajícího nemá jinou alternativu, tj. neexistuje jiný způsob náhradní úhrady ceny zboží nefinanční (nepeněžní) formou. 

 

VIII.

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ 

 1. Práva kupujícího z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy České republiky, především pak ust. § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a ve vztahu ke spotřebiteli pak především ust. § 2158 až 2174b občanského zákoníku. Ust. § 2158 a násl. občanského zákoníku se neuplatní tehdy, je-li kupujícím podnikatel a při uzavření smlouvy je z okolností zřejmé, že se koupě týká jeho podnikatelské činnosti. 
 1. Kupující vystupující v pozici odlišné od spotřebitele je oprávněn prodávajícímu vytknout vadu ve lhůtách a za podmínek stanovených zákonem. 
 1. Prodávající odpovídá spotřebiteli, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá, že v době, kdy spotřebitel zboží převzal:
 • odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem;
 • je vhodné k účelu, pro který jej spotřebitel požaduje a s nímž prodávající souhlasil;
 • je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci;
 • je vhodné k účelu, k němuž se zboží tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem;
 • množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem zboží téhož druhu, které může spotřebitel rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením,
 • je dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat, a
 • odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající spotřebiteli poskytl před uzavřením smlouvy. 
 1. Prodávající odpovídá spotřebiteli také za vadu způsobenou nesprávnou montáží nebo instalací, která byla podle smlouvy provedena prodávajícím nebo na jeho odpovědnost. To platí i v případě, že byla montáž nebo instalace provedena spotřebitelem a vada nastala v důsledku nedostatku v návodu, který k ní poskytl prodávající. 
 1. Práva z vadného plnění spotřebiteli nenáleží, pokud vadu způsobil sám. 
 1. Vadou věci není opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním nebo u použité věci opotřebení odpovídající míře jejího předchozího používání. 
 1. Má-li zboží vadu, je spotřebitel oprávněn požadovat její odstranění, a to buď: 
  a) dodáním nové věci bez vad, nebo
  b) opravou věci,

  ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to zda, může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro spotřebitele. 
 1. Spotřebitel sdělí prodávajícímu, jaké právo si dle předchozího odstavce zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže spotřebitel bez souhlasu prodávajícího změnit; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. 
 1. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by zboží mělo bez vady. 
 1. Spotřebitel může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od kupní smlouvy, pokud: 
  a) prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s ust. § 2170 odst. 1 a 2 občanského zákoníku;
  b) se vada projeví opakovaně;
  c) je vada podstatným porušením smlouvy, nebo;
  d) je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího. 
 1. Spotřebitel není oprávněn od smlouvy odstoupit, je-li vada nevýznamná. 
 1. Neoznámil-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci. 
 1. Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která u spotřebního zboží projeví v době 2 (dvou) let od převzetí; projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, ledaže to povaha zboží vylučuje. 
 1. V případě koupě použitého zboží může spotřebitel vytknout vadu v době 1 (jednoho) roku od převzetí věci. 
 1. Spotřebitel bere na vědomí skutečnost, že jsou-li společně se zbožím poskytovány dárky, není možné uplatnit právo z vady do dvou let. Spotřebitel smí u těchto dárků uplatnit práva z vadného plnění pouze do čtrnácti dnů ode dne převzetí zboží. Podnikatel není oprávněn u dárků uplatnit práva z vadného plnění. 
 1. Kupující není oprávněn odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nového zboží, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel.  

IX.

UPLATNĚNÍ A VYŘÍZENÍ REKLAMACE 

 1. Reklamací se dle těchto VOP rozumí oznámení vady zboží ze strany kupujícího. 
 1. Kupující je povinen uplatnit reklamaci bez zbytečného odkladu od zjištění vady zboží u prodávajícího tak, že prodávajícímu doručí reklamované zboží s oznámením o reklamaci přímo prodávajícímu, a to: 
  a) písemně (doporučeným dopisem) na adresu sídla prodávajícího: Čechyňská 353/8, Trnitá, 602 00 Brno;
  b) elektronicky na emailovou adresu info@apasox.cz;
  c) osobně na prodejně prodávajícího na adrese Cyrilská 5, 602 00 Brno. 
 1. V oznámení o reklamaci zboží kupující uvede vždy své kontaktní údaje, číslo objednávky, číslo faktury nebo dodacího listu, dále výstižný popis zjištěných vad a jejich projevů (zjištěné vady je vždy nutno doložit fotografiemi poškozených částí). Dále kupující uvede svůj požadavek na způsob vyřízení reklamace a k reklamaci přiloží kopii dokladu o koupi zboží (fakturu). 
 1. Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil již při oznámení vady (tj. v oznámení o reklamaci zboží), nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady věci, která se ukáže být neodstranitelná. 
 1. V případě reklamace nese kupující, který není spotřebitelem, náklady spojené s doručením zboží výrobci k reklamaci. Reklamované zboží zašle kupující přímo prodávajícímu. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu náklady, které mu postupem kupujícího vznikly. Kupující je povinen zboží k přepravě zabalit do vhodného obalu tak, aby bylo zajištěno, že nedojde k jeho poškození. 
 1. Prodávající převezme od spotřebitele věc k odstranění vady na vlastní náklady. 
 1. Lhůta pro vyřízení reklamace včetně odstranění vady a informování spotřebitele o vyřízení reklamace činí 30 (třicet) dní ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající nedohodne se spotřebitelem jinak. Je-li reklamace uplatněna elektronicky na e-mailovou adresu prodávajícího, běží uvedená lhůta od okamžiku potvrzení prodávajícího o doručení reklamace. 
 1. Po marném uplynutí lhůty dle předchozího odstavce má spotřebitel právo od kupní smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu. 
 1. Prodávající je povinen spotřebiteli vydat při uplatnění reklamace písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy spotřebitel reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje a kontaktní údaje spotřebitele pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace. 
 1. Prodávající je povinen vydat spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.  

X.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 1. Označením polička s udělením souhlasu s těmito VOP před odesláním objednávky potvrzuje kupující, že je srozuměn s podmínkami ochrany osobních údajů uvedenými v tomto článku, že vyjadřuje svůj výslovný souhlas s jejich zněním, a že je v celém rozsahu a bez výhrad akceptuje. 
 1. Prodávající je oznamuje, že je správcem osobních údajů kupujících podle čl. 4 bod 7) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen jako „GDPR). Prodávající se zavazuje zpracovávat osobní údaje v souladu se závaznými právními předpisy, zejména pak v souladu s GDPR. 
 1. Osobními údaji jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. 
 1. Při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontaktní údaje, bankovní údaje). Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení objednávky kupujícího a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi prodávajícím a kupujícím. Zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů je plnění smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, plnění právní povinnosti správce dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR a oprávněný zájem prodávajícího dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Oprávněným zájmem prodávajícího je zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu a pro účely ochrany svých majetkových práv. 
 1. Prodávající pro plnění smlouvy používá služeb subdodavatelů (tzv. zpracovatelů), kdy zejména se jedná dopravce zajišťujícího kurýrní doručení zboží kupujícímu. Všichni zpracovatelé jsou prověřeni z hlediska bezpečného zpracování osobních údajů. Prodávající a výrobce uzavřeli smlouvu o zpracování osobních údajů, dle které zpracovatel odpovídá za řádně zabezpečení fyzického, hardwarového i softwarového perimetru, a tedy nese vůči kupujícímu přímou odpovědnost za jakýkoli únik či narušení osobních údajů. 
 1. Prodávající ukládá osobní údaje kupujícího po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi prodávajícím a kupujícím a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů, a to po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu. Po jejím uplynutí budou údaje kompletně zlikvidovány. 
 1. Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu pouze pravdivé a přesné osobní údaje. 
 1. Kupující bere na vědomí, že má právo požadovat od prodávajícího přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. Kupující má právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR. Dále má kupující právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR. 
 1. Kupující má dále právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů. 
 1. Kupující nemá povinnost osobní údaje poskytnout, bere však na vědomí, že poskytnutí osobních údajů je nezbytným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy dle těchto VOP a bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či na ní ze strany prodávajícího jakkoli plnit. 
 1. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické, a zároveň v listinné podobě. 
 1. Ze strany Prodávajícího nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. 
 1. Prodávající používá v rámci zvyšování kvality služeb, personalizace nabídky, sběru anonymních dat a pro analytické účely ve své prezentaci tzv. soubory cookies a na nich založené aplikace. Používáním webového rozhraní internetového obchodu Kupující výslovně souhlasí s použitím zmíněné technologie. 
 1. Prodávající vynaloží maximální možné úsilí a přijme vhodná organizační a technická opatření, aby nedošlo k neoprávněnému zpracování osobních údajů, zejména aby nedošlo k narušení jejich důvěrnosti, integrity, dostupnosti nebo ztrátě. 
 1. Prodávající umožní nákup i bez registrace, přičemž údaje neregistrovaných kupujících využije výhradně k plnění předmětu smlouvy, nikoliv k marketingovým či obchodním účelům. 

XI.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 1. Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší příslušné obecné soudy. 
 1. Prodávající ve smyslu ust. § 14 odst. 1 zákona o ochraně spotřebitele uvádí, že k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: adr.coi.cz, email: adr@coi.cz
 1. Prodávající tímto současně v souladu s čl. 14 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line, uvádí následující odkaz na platformu pro řešení sporů on-line:  >> SHERPAX_VOP ve znění k 2. 1. 2024 <<
 1. Tyto VOP jsou platné a účinné dnem 2.1. 2024.
   

V Brně dne  2. 1. 2024

SHERPAX s.r.o.
zast. Ing. Danielou Jeřábkovou, jednatelkou

 

Ke stažení:
 >> SHERPAX_VOP ve znění k 2. 1. 2024 <<